Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ CHANGSHA 2019

Chứng chỉ CHANGSHA 2019

Chứng chỉ BONNY CHINA MASTERS 2017

Chứng chỉ BONNY CHINA MASTERS 2017

Chứng chỉ BONNY CHINA MASTERS 2016

Chứng chỉ BONNY CHINA MASTERS 2016

Chứng chỉ BONNY CHINA MASTERS 2015

Chứng chỉ BONNY CHINA MASTERS 2015

Chứng chỉ BADINTON ASIA

Chứng chỉ BADINTON ASIA

Chứng chỉ TTAT 2016

Chứng chỉ TTAT 2016

Chứng chỉ ITTF-CHINAOPEN 2016

Chứng chỉ ITTF-CHINAOPEN 2016

Chứng chỉ ITTF 2013

Chứng chỉ ITTF 2013

Chứng chỉ ITTF 2013

Chứng chỉ ITTF 2013

Chứng chỉ ITTF 2014

Chứng chỉ ITTF 2014

0.04683 sec| 871.43 kb